Brugercenter Tolleruphøj

Vedtægter for det brugerstyrede Aktivitetscenter Tolleruphøj i Frederikssund Kommune

§1. Navn og adresse

1. Aktivitetscenter Tolleruphøj er brugerstyret og beliggende på Roskildevej 160 A, 3600 Frede-rikssund

§2. Lovgivningen

2. Centret er et tilbud i henhold til Lov om Social Service §79 om generelle tilbud med aktive-rende og forebyggende sigte. Målgruppen og vedtægterne er fastsat af Frederikssund Kommune i henhold til den nævnte bestemmelse.

§3. Formål

3.1. Centrets formål er:

At skabe et mødested for seniorer og pensionister med henblik på at skabe netværk, dyrke so-cialt samvær og tilbyde forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud for centrets brugere.

3.2. At stimulere seniorer og pensionister i kommunen til selv at være aktive og skabe rammer for varierede aktiviteter, oplevelser og oplysning, der lægger vægt på udvikling og vedligeholdelse af borgernes sundhed og velbefindende.

3.3. At være mødested, hvor brugerne selv har en høj grad af indflydelse.

§4. Målgruppen

4.1.Tilbuddet er et ikke-visiterende tilbud til pensionister, efterlønsmodtagere og andre personer over 60 år samt disses ægtefæller, kaldet brugere med fast bopæl i Frederikssund kommune-

§5. Brugerråd

5.1. Centret ledes i det daglige af et brugerråd. Brugerrådet består af 7 medlemmer, der vælges blandt brugerne. Der vælges ikke suppleanter til Brugerrådet.

Brugerrådet konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

5.2. Frederikssund Kommune har overladt til Brugerrådet at sikre, at formålsparagraffen i vedtæg-terne opfyldes, og at dette sker inden for de økonomiske og fysiske rammer, der er fastsat af Frederikssund Kommune

Dette indebærer, at Brugerrådet forestår planlægning og afvikling af arrangementer og aktivi-teter på stedet. Brugerrådet er endvidere bemyndiget til fastsættelse af brugerbetaling vedrø-rende diverse arrangementer.

§6. Valg til brugerråd og sammensætning

6.1. Valg til brugerrådet afholdes hvert år, hvor centerets brugere indkaldes til et valgmøde.

6.2. Indkaldelse til valgmøde sker mindst 14 dage før valgmødets afholdelse.

6.3. Valgmødet skal som minimum have følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Brugerrådets beretning for det forgangne år

3. Forelæggelse af regnskab

4. Valg af medlemmer til brugerrådet

5. Eventuelt

6.4. Valgperioden er 2 år. Valg afholdes hver år, idet der i lige årstal vælges 4 medlemmer, og i ulige år vælges de resterende medlemmer til brugerrådet. Rådsmedlemmer kan genvælges.

6.5. Hvis der er foreslået et større antal kandidater, end der er på valg til rådet, foregår valget ved skriftlig afstemning. Såfremt der er lige så mange opstillede kandidater, som der er på valg, betragtes de opstillede kandidater som valgt uden afstemning.

6.6. Såfremt der skal foretages skriftlig afstemning, kan hver stemmeberettiget på sin stemmesed-del højst stemme på 2 kandidater. De kandidater, der opnår det højeste stemmeantal er valgt.

6.7. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.

6.8. Såfremt et medlem udtræder, inden valgperiodens udløb, kan Brugerrådet vælge et nyt med-lem for den resterende valgperiode blandt brugerne.

§7. Forretningsorden

7.1. Brugerrådet udarbejder selv sin forretningsorden.

§8. Økonomi

8.1. Brugerrådet er ansvarlig for de tildelte aktivitetsmidler.

8.2. Brugerrådet udarbejder et årligt budget og der foretages løbende regnskabsinformation. Års-regnskab underskrives af Brugerrådet og fremsendes elektronisk til Frederikssund Kommune efter regnskabets afslutning inden den af Frederikssund Kommune fastsatte frist.

§9. Samarbejde

9.1. Der afholdes møder mellem en repræsentant fra Frederikssund Kommune og Brugerrådet efter aftale, minimum 1 gang om året.

9.2. Der indgives efter behov regnskabsinformation til Frederikssund Kommunes regnskabsafdeling.

§10. Vedligeholdelse

10.1. Frederikssund Kommune står for den udvendige og indvendige vedligeholdelse af bygninger og fast inventar.

10.2. Brugerne forestår den almindelige oprydning. Brugerne er forpligtet til at sørge for at loka-lerne efter brug fremtræder i pæn og præsentabel stand.

10.3. Frederikssund Kommune varetager rengøringen af lokalerne efter Frederikssund Kommunes standarder på området.

§11. Erstatningsansvar og skader

11.1. Brugerne skal behandle lokaler m.v. forsvarligt og er erstatningsansvarlige for skader på bygninger og inventar efter dansk rets almindelige erstatningsansvarsregler.

§12. Forsikring

12.1. Såfremt det arbejde, de frivillige udfører, har en nytte for kommunen, så vil kommunen an-ses at være sikringspligtig jf. reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

§13. Vedtægtsændringer

13.1. Forslag om vedtægtsændringer kan kun fremsendes til Frederikssund Kommune til godken-delse, såfremt hele Brugerrådet er til stede ved beslutningen og mindst 2/3 af rådsmedlem-merne stemmer for forslaget.

Frederikssund Kommune kan til enhver tid indgive ændringsforslag til vedtægterne.

§14. Ikrafttræden

14.1. Vedtægterne træder i kraft den 12. november 2019

14.2. Samtidig ophæves eventuelle tidligere vedtægter og/eller forretningsordener.

Underskrevet den 12. november 2019

For Brugerrådet: Erik Zangenberg, formand

For Frederikssund Kommune: Anders Munch Skovgreen, Kultur- og fritidschef